วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการสร้างโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ โดยออกแบบก่อสร้างแนวถนนโครงการตัดผ่านแม่น้ำตาปี โดยเริ่มต้นบริเวณแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ถึงแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 417  ซึ่งจะเชื่อมต่อเป็นทางเลี่ยงเมือง เป็นทางลัดในการขนส่งสินค้าประหยัดเวลาการเดินทาง สามารถลดระยะการเดินทางได้ประมาณ 10 กิโลเมตร และลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทำให้การเดินทางมีความสะดวกยิ่งขึ้น