ลักษณะโครงการ

ลักษณะโครงการ

(1)      สำรวจออกแบบ ถนนสาย ทล.401 – แยก ทล. 417 ตำบลท่าข้าม, คลองน้อย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างถนนใหม่ มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ ทล.401 แนวถนนไปทางทิศเหนือ ข้ามแม่น้ำตาปี ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณ ทล.417 ระยะทางประมาณ 2.500 กิโลเมตร

(2)      ออกแบบจุดเชื่อม จุดตัดกับถนนสายต่าง ๆ และจัดภูมิทัศน์บริเวณโครงการ

(3)      ออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำตาปี สะพานคลองส่งน้ำชลประทาน และ/หรือลำน้ำ (ถ้ามี)