ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินงานสำรวจและออกแบบโครงการคือ 240 วัน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2561