ความเป็นมาของโครงการ

ด้วยอำเภอพุนพิน มีแม่น้ำตาปีไหลผ่าน ทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางเชื่อมต่อกันระหว่างพื้นที่ โดยทั้งสองฝั่งของแม่น้ำมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 417 เป็นสายทางที่ขนานไปตามลำน้ำการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงทั้งสองฝั่งจะทำให้การเดินทางมีความสะดวกยิ่งขึ้น โดยผู้สัญจรไม่ต้องเดินทางอ้อม สามารถลดระยะการเดินทางได้ประมาณ 10 กิโลเมตรโดยทำการออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำตาปี พร้อมถนนทั้งสองฝั่งเพื่อเชื่อมโยงระหว่างทางหลวงเกิดเป็นโครงข่ายสายทางที่สมบูรณ์ อีกทั้งถนนที่เชื่อมต่อจะเป็นทางเลี่ยงเมือง ทางลัดในการขนส่งสินค้าประหยัดเวลาการเดินทาง และลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง

เนื่องจากลักษณะโครงการดังกล่าวมีความซับซ้อน เพราะจะต้องสำรวจแนวถนนตัดใหม่ จำเป็นต้องมีการทำส่วนร่วมประชาชน ศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ อีกทั้งแนวถนนโครงการตัดผ่านแม่น้ำตาปี ซึ่งจะต้องทำการวิเคราะห์เสถียรภาพชั้นดินบริเวณตลิ่งและกลางน้ำ และต้องออกแบบโครงสร้างสะพานให้มั่นคงแข็งแรงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดำเนินการ

กรมทางหลวงชนบทจึงเห็นควรดำเนินการสำรวจแนวถนนตัดใหม่ ให้มีสภาพเหมาะสมกับพื้นที่และการจราจรในพื้นที่ โดยออกแบบให้มีปริมาณช่องการจราจรที่เพียงพอ และมีความปลอดภัยในการใช้ทางรวมระยะทางในการสำรวจออกแบบโครงการประมาณ2.500 กม.